برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : شهر انسان‌مدار
شعار پیاده محوری و غلبه سوداگری پیاده رو در تهران

رویکرد انسان محور در مدیریت شهر تهران، از شعار تا واقعیت

تا زمانی که انسان محوری در قالب طرح جامع پیاده در تمامی عرصه های شهر مورد توجه نباشد، پروژه های پیاده سازی نمیتواند چهره موجهی از شهرداری تهران را نشان دهد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۹