پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: زیرساخت آبی

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران
سمیرا عابدی

وجه اجتماعی زیرساخت های طبیعی در شهرهای ایران

زیرساختهای آبی طبیعی صرفا منابع تولید آب نیستند و دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی هستند و در نظام فضایی شهرها و سکونتگاه های انسانی نقشی مهمی را ایفا میکنند.