پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مسابقه

معماری جایزه ‌ای؛ نه معماری ما و نه معماری آنها
آرش تقی ‌پوراختری

معماری جایزه ‌ای؛ نه معماری ما و نه معماری آنها

در معماری جایزه‌ ای، پشتیبانی از ارزش ‌های فرهنگی بیشتر از سوی مسببان بی ‌فرهنگی غالب مورد تاکید است، تا مردمان آسیب ‌دیده از وضع نابسامان فضای معماری کشور.