پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: الهام ضابطیان‌طرقی

الهام ضابطیان‌طرقی

الهام ضابطیان‌طرقی

دکتری شهرسازی، پژوهشکده نظر
نقد مصوبه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در کشور، مصوب مهرماه 1397
برنامه ریزی و مدیریت شهر

نقد مصوبه ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند در کشور، مصوب مهرماه 1397

یکی از چالش‌های اساسی در تدوین ضوابط عام استقرار ساختمان‌های بلند، به رابطه بین لزوم دارا بودن ساختمان بلند در شهرها بر اساس مساحت و جمعیت و نقش شهرهاست.