پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: مدیریت رانتی

جایگاه نظام بهره برداری در طرح های معماری و شهرسازی
مهدی حسین‌زاده

جایگاه نظام بهره برداری در پروژه های شهری

مراد از تدوین نظام بهره برداری برنامه ریزی برای نحوه ارتباط مخاطبان با فضاست و باید حق آزادی عمل و انتخاب او را در تعامل