پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: منظر اکولوژیک

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران
فرزانه آزادی

منظر غیر طبیعی درختان شهر تهران

هرس های زیاد و نادرست درختان باعث تغییر فرم طبیعی آنها شده و گاهی باعث از بین رفتن برخی از درختان کهنسال می گردد و