مطالب برچسب: اولویت

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری
محمد کریم آسایش

سینما ماشینی؛ نشانگان بیماریهای مزمن مدیریت شهری

اولویت در زمان شیوع کرونا، توزیع عادلانه، تضاد با انسان محوری، فقدان مشارکت و تاثیر بیماری جلوه گری مدیریت شهری در اجرا، از ابهامات برنامه سینما ماشینی است.