پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بافت مرکزی شهر

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی
مهدی حسین‌زاده

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی

در الگوی مفهومی توسعه شهر مشهد، حرم به طور کامل از فضای شهری جدا شده، هیچ رابطه معناداری را با آن برقرار نمی کندو دچار تعارضات جدی معنایی و کالبدی شده است.