پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بیابان زایی

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران
پریچهر صابونچی

حیات خشکیده؛ نگاهی به پیامدهای خشکسالی در ایران

خشکسالی در ایران یکی از مسائل اصلی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی است که بی توجهی به آن در کنار روند افزایش جمعیت و تغییرات اقلیمی، هزینه ‌جبران ناپذیری خواهد داشت.