پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: توسعه شهر

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی
مهدی حسین‌زاده

الگوی مفهومی توسعه شهرهای زیارتی

در الگوی مفهومی توسعه شهر مشهد، حرم به طور کامل از فضای شهری جدا شده، هیچ رابطه معناداری را با آن برقرار نمی کندو دچار تعارضات جدی معنایی و کالبدی شده است.

تجارت با محیط زیست شهری
مریم اسماعیل‌دخت

تجارت با محیط زیست شهری

به نظر می رسد تغییر از نگاه کوتاه مدت و کلنگی به نگاهی بلند مدت و شالوده ای، شهر شیراز را با توجه به پتانسیل های محیط زیست شهری آن، به شهرراز تبدیل کند.

توسعه مبتنی بر دلالی شهر تهران
آرمان مینیاتور سجادی

توسعه مبتنی بر دلالی شهر تهران

درآمد و توسعه مبتنی بر ساخت و ساز یا املاک همان کارکردی را برای تهران دارد که نفت با همان ویژگی‌ ها برای اقتصاد ملی دارد.

بِتُنیزم در مدیریت ریسک سیل
پریچهر صابونچی

بِتُنیزم در مدیریت ریسک سیل

زیرساخت های صلب بسیار آسیب پذیر بوده و مدیریت آنها نیازمند درنظرگیری متغیرهای بسیاری است که درنهایت مدیریت ریسک سیل را با پارامترهای بیشتر مواجهه می کند.

الگوی «میدان- معبر»، الگوی غالب توسعه شهر جدید در دوره رضاشاه و شکل‌گیری بافت میانیِ شیراز امروز
مریم اسماعیل‌دخت

الگوی «میدان-معبر»، الگوی غالب توسعه شهر جدید در دوره رضاشاه و شکل‌گیری بافت میانیِ شیراز امروز

اقدامات در حوزه شکل‌گیری «میدان-معبر» در دوره رضاخان، قبل از شکل‌گیری قانون صورت گرفته، سپس قانون به عنوان سند توسعه و نوسازی به تصویب رسیده است.

خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری
نظر آنلاین

خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری

قانون انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها در سال 1388 به تصویب رسید. در صورت تملک، شهرداری مجاز است عرصه‌های آزاد‌شده را به نفع سرانه‌های شهر در اختیار بگیرد.