پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: حق عمومی

نمای ملک، حق عمومی یا شخصی؟
رضا کسروی

نمای ملک، حق عمومی یا شخصی؟

مدیریت شهری تهران در حال ارزیابی جهت عمق بخشیدن به رویکرد یکسان ساز سیمای شهری تهران است و رویکرد تمامیت خواهانه، آن در تضاد با