پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: رویکرد منظر

«زشتی» های یک شهرْ بخشی از منظرِ شهر
مریم مجیدی

«زشتی» های یک شهر بخشی از منظرِ شهر

تصویر شهر باید خود شهر را منعکس کند. تصاویر ساختگی و غیرواقعی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر هزینۀ روانی نیز برای جامعه