مطالب برچسب: زندگی روزانه شهری

نقش مغفول اجتماع و مخاطب در مدیریت شهری
سروین الهی

نقش مغفول اجتماع و مخاطب در مدیریت شهری

در این مدیریت دستوری شهری، برنامه ریزی های صورت گرفته با نیازهای اجتماع به عنوان مخاطب اصلی موضوع، همسو نبوده و تاثیری در تقویت مفهوم اجتماع نخواهد داشت.

آیا خیابان استاد معین، خیابانی اجتماعی است؟
سروین الهی

آیا خیابان استاد معین، خیابانی اجتماعی است؟

در طرح خیابان اجتماعی، نقش خیابان را با در نظر گرفتن ویژگیهای ابتدایی عملکردی مثل آبروها، مسیر سواره و پیاده صرفا به یک معبر تنزل یافته است.