پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ساخت

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت
سید محمدباقر منصوری

پیوستگی و گسستگی طراحی و ساخت

رویکرد طراحی – ساخت می تواند با ادغام طراحی و ساخت به ارتقاء کیفیت معماری و از جهت تشابه با معماری سنتی، تفسیرهای جدید از آن را ارائه دهد.