پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ساختار فضایی تهران

مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری
فرنوش مخلص

مراکز ساختارگرا، چارچوب ساز آشفتگی شهری

در مطالعات ساختار فضایی تهران، برتو به نقش مراکز در تحلیل ساختار و کنش میان اجزای آن پرداخته، اما این گزارش بر اساس اصول شهرسازی