پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: طرح های توسعه شهری

بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری
محمدمهدی شعبانی

بزرگراه هایی بی تفاوت به جداره های شهری

در توسعه بزرگراههای شهری موضوع بافت محلات مسکونی شکافته شده از پیامدهای نامطلوب مهم اینگونه پروژه ها است و از نظر اجتماعی و شکلی دارای مضرات فراوان است.