پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: فرا رشته ای

گردشگری؛ در پیوستار رشته تا پسا رشته
مهرنوش بسته‌نگار

گردشگری؛ در پیوستار رشته تا پسا رشته

لازم است نگاه هستی شناختی و فرا رشته ای به گردشگری صورت گیرد و به عنوان یک واقعیت چند وجهی فراتر از چارچوب های رشته