پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: مشارکت اجتماعی در منظر

«زشتی» های یک شهرْ بخشی از منظرِ شهر
مریم مجیدی

«زشتی» های یک شهر بخشی از منظرِ شهر

تصویر شهر باید خود شهر را منعکس کند. تصاویر ساختگی و غیرواقعی نه تنها از جهت اقتصادی بلکه از نظر هزینۀ روانی نیز برای جامعه