مطالب برچسب: منظر چندحسی

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری
مریم محسنی مقدم

عدم توجه به منظر چندحسی محلات در توسعه شهری

برنامه های توسعه شهری جدید در پی ایجاد محلاتی منحصر به فرد با توجه به زمینه برآمده از آن و با احترام به طبیعت که رویکرد چندحسی منظر را در خود مستتر دارد، هستند.