پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نهی از منکر

مهدی حسین‌زاده

جایگاه بینش انتقادی در نگرش اسلامی کجاست؟

هر فرد در حیطه تخصص خود وظیفه دارد که با بینش انتقادی از طریق نقد امور و نهی از اشتباهات، جامعه یا حکومت را نسبت به آن موضوع آگاه یا منع کند.