پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ورشکستگی آب

از بحران تا ورشکستگی آبی
پریچهر صابونچی

از بحران تا ورشکستگی آبی

پذیرش ورشکستگی آبی به جای انکار آن، تمرکز بر احیای منابع و سازگاری با شرایط موجود و داشتن برنامه های بلندمدت از جمله اقدامات ضروری