مطالب برچسب: یادمان

یادمان های شهدا؛ ارزش‌های منزوی شهر
فرنوش مخلص

یادمان های شهدا؛ ارزش‌های منزوی شهر

شهادت از ارزش‌های والای اجتماعی در جامعه برخوردار است. بنای یادمان شهدا یک یادوارۀ اجتماعی از حماسه‌ای ملی است نه مکان زیارتی که برای گروهی خاص ایزوله شود