پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: عباس آذری

Picture of عباس آذری

عباس آذری

دکتری شهرسازی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
نماد هایی برای شهر یا نماد هایی در شهر
منظر شهری

نماد هایی برای شهر یا نماد هایی در شهر

معنا بخشی به نماد ها تنها از طریق ارتباط با شهر و طبیعت امکان پذیر است که بایستی در طراحی نماد های شهری مد نظر قرار گیرد.