شهرزاد خادمی

شهرزاد خادمی

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه پاریس 8، فرانسه