پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: شهرزاد خادمی

Picture of شهرزاد خادمی

شهرزاد خادمی

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه پاریس 8، فرانسه