پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب دسته بندی: زیرساختهای آبی

آیا خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران نیازمند بازنگری است؟
سمیرا عابدی

بازنگری در خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران

در گذشته شبکه قنات‌های تهران نقشی حیاتی در تأمین آب شهر داشته است.
مدیریت شهری با اتخاد رویکرد منظرین به قنات می‌توانند به زیست‌پذیرتر شدن تهران کمک نمایند.