برچسب: الگوی ایرانی

برنامه تحقق پذیر اجتماعی-اقتصادی؛ حلقه مفقود طرح مصوب ایرانی-اسلامی محله نفرآباد

برنامه بازآفرینی شهری امری مشارکتی و اجتماعی است. عدم تحقق پذیری اقتصادی و بی رغبتی ساکنان برای مشارکت مبین ناکارآمدی طرح مصوب اخیر برای بازآفرینی است.