پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: انقیاد

انقیاد شهروندی
مریم مجیدی

انقیاد شهروندی

انقیاد تنها منع دسترسی به یک مکان نیست. عدم توجه به حقوق شهروندی مثل آزادی بیان و اندیشه و حق مشارکت در ایجاد فضاهای شهری نیز یکی از نقاط بحرانی در مدیریت است.