پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بافت های فرسوده

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی
نظر آنلاین

از فرسودگی کالبدی تا فرسودگی فرا کالبدی

بافت‌های فرسوده با تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی شهرها و تغییر در مفاهیم زندگی شهری و شهرسازی به بافت‌های ناکارآمدی تبدیل شده‌اند.