پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بوم و سرزمین

اطلس منظر؛ راهگشای یکپارچگی مدیریت و پایداری توسعه ایران
منا مسعود لواسانی

اطلس منظر

اطلس منظر یک سند مصور دانش پایه و ابزاری ضروری برای مسئولین در مدیریت محیط زندگی مردم به وسعت کشور است.