مطالب برچسب: تجربه

منظر به مثابۀ سیاست
مریم مجیدی

منظر به مثابۀ سیاست

منظر چگونه میتواند بر سیاست ها تأثیرگذار باشد؟
آیا منظر صرفاً ماهیتی فیزیکی، تجربی یا بصری است؟