پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: حصار

پایان نقش «تئاتر شهر» در قصه شهر تهران
سمیرا عابدی

پایان نقش «تئاتر شهر» در قصه شهر تهران

بازنگری در الگوی صحیح بهره برداری از محوطه تئاتر شهر و از بین رفتن مرز بین اقشار مختلف سبب دلنشینی فضا برای هنرمندان و مردم و تقویت سرمایه های اجتماعی خواهد شد.