مطالب برچسب: درآمدهای نفتی

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران
غزال مسافرزاده

تاثیرات صنعت نفت در شهرهای ایران

صنعت نفت یکی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در شکل گیری تحولات ایران دوره پهلوی است که با حمایت دولت بریتانیا شکل گرفت.