مطالب برچسب: دیالکتیک

دیالکتیک فضا، شهر و شهروندان
نظر آنلاین

دیالکتیک فضا، شهر و شهروندان

مدیران شهری با توجه به جایگاه خاص خود و نظر به اسناد بالادستی و علم مربوط به مدیریت تولید و توزیع فضا اقدام به آفرینش یا بازآفرینی فضا در شهر می کنند.