مطالب برچسب: روش شناسی

بررسی پیشینه های طرح، پرآوازه¬ ای بی رمق
امیر هاشمی‌زادگان

بررسی پیشینه های طرح، پر آوازه ای بی رمق

در عمل ایده بررسی پیشینه های طرح در حال پیاده شدن در شهرهاست و پرداختن به آن می تواند نسبت به سطح فنون و تدابیر در اولویت باشد.