پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: سمندر لرستان

گونه‌های اندمیک فرصت یا تهدید در گردشگری
نظر آنلاین

گونه‌های اندمیک فرصت یا تهدید در گردشگری

گونه های اندمیک متعلق به یک نقطه خاص جغرافیایی بوده و پراکنش آن محدود است؛ یعنی برای مشاهده آنها تنها یک منطقه خاص، مقصد گردشگران خواهد بود.