مطالب برچسب: محله جولان همدان

به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!
امین ماهان

به بافت تاریخی با دید فرسوده نگاه نکنیم!

بافت تاریخی شهرها، گنجینه های مادی و معنوی از سرگذشت شهرها هستند.
به دلیل مدیریت ناکارآمد، بخش بزرگی از بافت های تاریخی تحت عنوان بافت فرسوده، تخریب می‌شوند.