پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نمای معماری

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟
مریم اسماعیل‌دخت

عرصه بنای معماری یا نمای بنای معماری؟

ضعف در دستورالعمل و انحصاری کردن مدیریت شهری در قالب کالبد، نه تنها بحران در عرصه عمومی شهری را بهبود نمی بخشد، بلکه هزینه مادی