پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نهاد

نقش نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه در مدیریت شهری
بهزاد مسعودی‌اصل

نقش نهاد در پایش طرح های توسعه شهری

تشــکیل نهــاد بــرای برنامه ریــزی و مدیریــت طــرحهــای توســعه شــهری میتواند مشکلات ناشــی از مســائل مختلــف شــهر را تاحــدود زیــادی رفــع کنــد.

تسلط رویکردهای شهری دولت محور با تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش
لیلا سلطانی

تقلیل فعالیت «نهاد» به پایش

هدف اصلی تشکیل نهاد تهیه و راهبری طرحها در فرآیندی مشارکتی و میانبخشی بوده است. برای تحقق این هدف دو توافقنامه فیمابین ارگانهای ذیربط مصوب و ابلاغ شد.

نهادسازی
امیر شفیعی

نهاد یا سازمان طرح جامع؟!

کنترل و هدایت رشد و توسعة شهری چالش جدی شهرداری تهران (و دیگر شهرها) است. رویارویی با این چالش بی­شک نیازمند نهادسازی (نهادینه کردن موضوع