برچسب: پژوهش دانشگاهی

ضرورت مساله یابی پژوهش های شهرسازی

مساله یابی پژوهش و بازنگری در سیاست گذاریهای مرتبط با نحوه سفارش و حمایت از پژوهشها و ارتباط بین وزارت علوم و سایر نهادهای مرتبط با رشته شهرسازی میتواند در کاربردی نمودن مطالعات بسیار موثر باشد.