برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
برچسب : کارآمدی
نقش و جایگاه پژوهش در رشته گردشگری

پژوهش های گردشگری بنیادین یا کاربردی؟

پژوهش های گردشگری می توانند به عنوان علم مقدماتی با خروج از چرخه تکرار، تمرکز بر مساله محوری و اصالت دادن به خروجی پژوهش، نقش موثری در گردشگری ایفا کنند.

۲۰ خرداد ۱۴۰۰

شورای شهر، جایگاه نماینده مردمی با متخصص شهری؟

نظارت، مغفول مقتدر

پاکدستی کارگزاران، همیشه یک اصل است. مهم‌ تر از پاکدستی، شفافیت تصمیم‌ سازی و تصمیم ‌گیری در مدیریت شهری است که به تحقق صحیح مفهوم نظارت منجر می ‌شود.

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰