پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: دلارام سبک رو

Picture of دلارام سبک رو

دلارام سبک رو

محله محوری در مدیریت شهری
برنامه ریزی و مدیریت شهر

محله محوری در مدیریت شهری

محله با ظهور الگو برنامه‏ ریزی شهری وارداتی که در قالب طرحهای جامع شهری به نظام شهرهای سنتی ایران تحمیل شد مورد تهاجم قرار گرفت.

احیای مفهوم محله به مثابه منظر
سازمان فضایی شهر

احیای مفهوم محله به مثابه منظر

زمانی که در یک مرکز محله عوامل کالبدی مؤثر برای ارتقای مشارکت محقق‌ و همزمان مفاهیم لازم توسط مردم محله ادراک‌ شود، مرکز محله مشارکت محور محقق ‌خواهد شد.

کاربست رویکرد اکولوژی منظر جهت تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری
منظر اکولوژیک

کاربست رویکرد اکولوژی منظر جهت تدوین مدل مفهومی برنامه ریزی رودخانه های شهری

رویکرد اکولوژي منظر را میتوان به عنوان یکی از متأخرترين ديدگاه ‌ها در زمينه مداخلات انسان در مناظر طبيعي برشمرد که تعبیر رایج آن توجه به وجه کالبدی سرزمین است.