پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: دانش طاهرآبادی

دانش طاهرآبادی

دانش طاهرآبادی

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه تهران
شهرسازی ضد انقلاب
ساختار قدرت

شهرسازی ضد انقلاب

قوانین شهرسازی قبل از انقلاب کوخ نشینان را به رسمیت نمیشناخت و برنامه ای هم برای برون رفت آنان از بیغوله هایشان نداشت. اما بعد از انقلاب در دستور کار قرار گرفت.

یادداشت

تفاوت برنامه و آرزو!

از مشخصات برنامه، داشتن پیوست کارشناسی است. برنامه لازم است اولویت ها و مشکلات را تشخیص دهد و برای رفع آنها راهکار مشخص و قابل اندازه گیری ارائه کند.

بودجه شهرداری تهران برای پروژه های عمرانی چقدر است؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

سهم کم پروژه های عمرانی از بودجه شهرداری تهران

درصد بسیار کم هزینه پروژه های عمرانی در بودجه شهرداری تهران، از موانع توسعه این شهر است که البته آثار ناشی از کسری بودجه نیز همواره آنرا تهدید می کند.