پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

نویسنده: نگین زمانی

نگین زمانی

نگین زمانی

پژوهشگر دکتری جرم شناسی از دانشگاه ایلینویز جنوبی آمریکا
بوستان زندگی، پارکی شهری یا سدی محلی؟
برنامه ریزی و مدیریت شهر

بوستان زندگی، پارکی شهری یا سدی محلی؟

اگرچه بوستان زندگی با هدف بهبود کیفیت زندگی بنا شده، اما از کیفیت درون محلی می‌کاهد و موجب نادیده گرفتن آسیبهای اجتماعی شده و ارزش چندانی به محله اضافه نمی کند.