برنامه آتی نظرگاه
نشست "گردشگری مذهبی در ایران؛ ظرفیت ناشناخته | چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ | از ساعت ۱۶
Wednesday, 8 April , 2020
امروز : چهارشنبه, ۲۰ فروردین , ۱۳۹۹ - 15 شعبان 1441
نقش یکسان کالبد و مفهوم در به وجود آمدن مرکز

مرکز شهر، مفصل مفهومی شهروندان

مرکز شهر نظمی معنایی و شکلی دارد که از روابط نامتقارن و جریانات مفهومی شکل گرفته و بر اساس اشتراکات فرهنگی جامعه و منطق رویدادهای متعدد، سیستمی پویا دارد.

۱۵ فروردین ۱۳۹۹

شرط تحقق محله محوری، بازتعریف محله مدرن است.
لزوم بازنگری در مقیاس محلات تهران
طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، از چه طرح جامعی خط می‌گیرد؟
طرح جامع حمل‌و‌نقل ریلی، تابع کدام سیاست توسعۀ شهری
سوداگری شهرشدن تهران
فرآیند شهر شدن تهران
 پیوند شوم سوداگری و اقتدارگرایی در مخالفت با بلندمرتبه‌سازی در تهران
محروم‌کردن تهران از بلندمرتبه‌سازی، تصمیمی اقتدارگرایانه
خروج پادگان‌ها، تحدید یک فرصت شهری
استفاده از اراضی شهری به نفع سرانه ها