برچسب: اجتماع

تاثیر تحریف مفهوم اجتماع بر تحول فضایی شهرهای معاصر ایرانی

مفهوم اجتماع در ساختار فضایی تهران، به رده و طبقه تبدیل شده که خود مولد شکل جدیدی از حیات شهری، تعامل اجتماعی و تقسیم‌بندی فضای شهری بر اساس توانمندی‌ مالی است.