پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: ادراک

رضا کسروی

منظر و مَجاز

منظر پدیده­ ای عینی- ذهنی است.
ارتباط بین ادراک و اندیشه و آگاهی انسان با حضور بدنی او در فضای ساخته‌شده میتواند سهم حضور بدن در ساخت مکان و منظر را توضیح دهد.

نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران از دیدگاه نظریه حرکت طبیعی
صبا سلطان‌قرائی

نقص مفهوم حرکت در شهرهای امروز ایران

اگر بخواهیم تغییری در جهت ارتقاء کیفیت مسیرهای حرکت شهرهای امروز صورت گیرد باید ریشه تعریف حرکت و ارزش های حرکت مطلوب را بازنگری کنیم.

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!
مرتضی همتی

محله معاصر؛ مفهومی که باید از نو شناخت!

به منظور تدوین مولفه‌ های محله معاصر به جای آنکه معیارها از محله سنتی یا محله قراردادی مدیریت شهری اخذ شود، باید داده ‌ها از ذهن ساکنین شهر معاصر برداشت شود.