پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: بافت پیرامون حرم

شهر به مثابه یک کل
مهدی حسین‌زاده

شهر به مثابه یک کل

در شهر مشهد موارد متعددی چون فساد سیستمی و مدیریتی، مشکلات اقتصادی، تعدد ذینفعان و ذینفوذان در موفقیت یا عدم توفیق راهکارها و طرحهای بافت پیرامونی حرم نقش دارند

به بهانه شیراز: میدان های بزرگ از جان بافت های تاریخی پیرامون حرم ها چه می خواهند؟
محسن اکبرزاده

به بهانه شیراز

تخریب بافت‌های شهری پیرامون حرم‌های مطهر مانند شیراز و مشهد فضاهای مقصد زیارت نیستند و نمی توانند باعث افزایش مولفه مجعولی به نام ظرفیت زیارت شوند.