پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: سلیقه

رتبه بندی ساختمان: حلقه مفقوده ارتقاء سلیقه در بازار
محسن اکبرزاده

رتبه بندی ساختمان در سلیقه بازار

رتبه بندی ساختمان در سلیقه عوام و خواص مسئله معماران است. انتقادات به معماری عامه پسند در مقابل نمونه های خاص پسند نتیجه دو گفتمان