پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: قنات

آیا خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران نیازمند بازنگری است؟
سمیرا عابدی

بازنگری در خوانش قنات در نظام مدیریتی شهر تهران

در گذشته شبکه قنات‌های تهران نقشی حیاتی در تأمین آب شهر داشته است.
مدیریت شهری با اتخاد رویکرد منظرین به قنات می‌توانند به زیست‌پذیرتر شدن تهران کمک نمایند.

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران
سمیرا عابدی

قنات ها، رگهای گمشده شهر تهران

برای بازگرداندن قنات به شبکه زیرساخت آبی شهر تهران در عین حفظ ارزشهای ذهنی آن نیازمند نگاهی کل نگر نسبت به این میراث ارزشمند فرهنگی هستیم.

بازمهندسی قنات های تهران
نظر آنلاین

بازمهندسی قنات های تهران

زهرا نژادبهرام، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به بحث قنات و کاریزها بر بازمهندسی قنات ها، به عنوان کاراترین و مهندسی‌ترین روش انتقال آب تأکید کرد.