پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نسبی گرایی

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی
محمدرضا فروزنده

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی

شاید بتوان رد نسبی گرایی در مسائل کارکردی یا حتی هویتی را پذیرفت. اما رد نسبی بودن زیبایی چطور ممکن است؟

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»
محمدرضا فروزنده

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»

خودتنهاانگاری نشان می‌ دهد که نسبی‌ گرایی افراطی به انزوایی ختم می شود که قضاوت در کیفیات منظر را ممکن نمی کند. نسبی گرایان باید