پایگاه تحلیلی - خبری نظرآنلاین

رسانه راهبردی - انتقادی پژوهشکده نظر

مطالب برچسب: نسبی گرایی

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی
محمدرضا فروزنده

نسبی ‌گرایی زیبایی ‌شناختی

شاید بتوان رد نسبی گرایی در مسائل کارکردی یا حتی هویتی را پذیرفت. اما رد نسبی بودن زیبایی چطور ممکن است؟

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»
محمدرضا فروزنده

بررسی معرفت ‌شناسانه: «خودتنهاانگاری»

خودتنهاانگاری نشان می‌ دهد که نسبی‌ گرایی افراطی به انزوایی ختم می شود که قضاوت در کیفیات منظر را ممکن نمی کند. نسبی گرایان باید بپذیرند که همه چیز نسبی نیست.

بررسی معرفت‌ شناسانه؛ «خودشکنی» نسبی گرایی
محمدرضا فروزنده

بررسی معرفت شناسانه؛ «خودشکنی» نسبی گرایی

امروزه فلاسفه نسبی گرا، منکر نسبی بودن ادراک نیستند و نسبی گرایی را در مقیاس های دیگری تعریف می کنند و به شکل افراطی آن معتقد نیستند.